WEB drive in respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en gaat zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Web drive in verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij stellen u gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Bij het bezoeken van de website gaan wij er vanuit dat u op de hoogte bent van de privacyverklaring/cookiestatement en deze heeft doorgelezen. Tevens geeft u ons bij het bezoeken van de website toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12/11/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Wessel van Dijk, te bereiken via: wesselvd27@gmail.com

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail

Gmail

Wij maken voor ons e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Website Software

WordPress

Onze website is ontwikkeld met de software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden alleen met deze partij gedeeld wanneer Web drive in hiervoor toestemming geeft. Echter zal dit alleen voorkomen bij wettelijke verplichting.

Beoordelingen 

Google

Wij verzamelen reviews via het platform van Google.

Facturatie en boekhouden 

Het bijhouden van onze administratie en boekhouding doen wij zelf. Wij gebruiken hierbij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van offertes en facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd en opgeslagen. Wij zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Web entertainment deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Doel van gegevensverwerking

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Web entertainment gebruikt technische/functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Google Analytics plaatst een cookie om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens tot 7 jaar na een feestdatum, hiermee kunnen wij de service naar klanten verbeteren en u persoonlijke aanbiedingen opsturen. Tevens doen wij dit omdat wij verplicht zijn een deel van deze gegevens aan te houden voor de Belastingdienst.

Gegevens die wij opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Details van feest zoals; thema, muziekstijl enzovoort

Ten behoeve van:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het onderhouden van relaties met u
 • Een betere dienstverlening naar u toe
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Marketingdoeleinden
 • Het doen van Persoonlijke aanbiedingen
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Web drive in verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Web entertainment neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met wesselvd27@gmail.com

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van WEB drive in. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy-zaken. 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail van op de hoogte.

Contactgegevens

WEB entertainment

7559 KJ

Albistraat 31

Hengelo

Nederland

T (+31)614846508

E wesselvd27@gmail.com

Contactpersoon voor privacy-zaken: Wessel van Dijk